Model contract inchiriere comerciala

Art. 1. PARTILE
Societatea Comerciala ............................... cu sediul social in .................... str. .................... nr. ......... judetul/sector al municipiului ............ ................... inmatriculata in Registrul comertului ............ sub nr. .......... avand contul curent nr. .................. deschis la Banca ............ si codul fiscal nr. ................... prin reprezentantii legali .................. si ............................... in calitate de PROPRIETAR (LOCATOR) si
Societatea Comerciala ...................................... cu sediul social in ................... str. ................... nr. ......... judetul/sector al municipiului .............. ................... inmatriculata in Registrul comertului ............... sub nr. .......... avand contul curent nr. ..................... deschis la Banca .................... si codul fiscal nr. ............................ prin reprezentantii legali .................. .... si ....................................... in calitate de CHIRIAS (LOCATAR) au incheiat prezentul contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este folosinta spatiului comercial (bunului imobil constructie sau/si teren) in suprafata de .................... mp............... situat in ...................... str. ..................... et. ......... apartament ........... (cu precizarea numarului de camere, dependinte, curte, gradina etc si a suprafetelor dar si al modulului de folosinta: birouri, magazine, depozite etc).
Predarea-primirea obiectului inchirierii va f consemnata in procesul-verbal de predare-primire care se incheie pana la data de .............., care constituie anexa 1 la prezentul contract si face parte integranta din acesta (in procesul-verbal de predare-primire se va mentiona starea bunului si gradul de utilizare al acestuia).
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Durata inchirierii este de ....... ani, cu incepere de la data de ........ pana la data de ....................... La sfarsitul acestui contract de inchiriere partile pot sa il prelungeasca de comun acord.
Art. 4. STAREA SPATIULUI
Locatorul garanteaza ca spatiul va fi mentinut in buna stare, inclusiv toaletele, holurile, intrarile si lifturile. Locatorul, de asemenea, va asigura conditiile de lumina, caldura, electricitate si apa. Locatarul raspunde de plata telefonului, apei, electricitatii si caldurii.
Locatorul va face reparatiile privind spatiul, cu exceptia celor datorate folosirii corespunzatoare a acestuia de catre locatar sau de oaspetii sau clientii locatarului.
Locatorul va plati pentru toate reparatiile cu exceptia celor datorate comportamentului necorespunzator al locatarului sau al oaspetilor sau clientilor acestuia.
Art. 5. PROPRIETATEA SI IMPOZITUL PE SPATIU
Locatorul garanteaza ca el este proprietarul legal al spatiului si ca are dreptul sa il inchirieze locatarului. Locatorul isi asuma responsabilitatea deplina a platii tuturor impozitelor si altor sarcini de natura fiscala ce pot fi percepute pentru spatiu.
Art. 6. FOLOSIREA SPATIULUI
Locatarul are dreptul la folosinta exclusiva a spatiului pe durata contractului de inchiriere. Locatarul are dreptul sa foloseasca spatiul ca birouri.
Locatorul se obliga ca nu va patrunde in spatiul inchiriat sau ca nu-l va deranja in nici un fel pe locatar pe perioada inchirierii. Locatorul, totusi, poate sa intre in spatiu pentru a face reparatii la o ora stabilita de comun acord cu locatarul, dupa ce locatorul anunta cu ........ zile in prealabil pe locatar. Locatorul, de asemenea, poate sa patrunda pentru a prezenta spatiul altor posibili locatari in timpul programului normal de lucru si anuntandu-l cu ..... zile inainte pe locatar.
Art. 7. MOBILIERUL
Locatarul poate sa mobileze spatiul in ce fel doreste. Concret, locatarul, are dreptul sa instaleze mobilier de birou si echipament (de exemplu, copiatoare, computere, faxuri etc.).
La terminarea contractului de inchiriere, locatarul trebuie sa indeparteze cu grija tot mobilierul si echipamentul si sa readuca spatiul la aceeasi stare ca la data in care locatarul s-a mutat in el, exceptand uzura normala.
Art. 8. INTRETINEREA SPATIULUI
Locatarul va avea mare grija de spatiu si nu va permite sau nu va face nimic pentru a-l deteriora, cu exceptia uzurii normale.
Art. 9. CHIRIA
Chiria pentru folosirea spatiului/bunului inchiriat este de ...... . .. lei, luna (se va preciza daca chiria se stabileste pe mp. sau pe totalul suprafetei inchiriate).
Chiria va fi indexata trimestrial in functie de rata medie lunara a inflatiei si va face obiectul unui aditional semnat si stampilat de parti.
Plata chiriei se va face lunar, pana la data ....................... ale lunii pentru luna respectiva. Chiria pentru prima luna se va plati la semnarea contractului.
Plata chiriei se va face cu dispozitie de plata in contul locatorului nr. ..................... deschis la Banca ........................
Neplata chiriei in termeni autorizeaza pe locator sa perceapa penalitati de intarziere de ............% pe zi, calculata la valoarea chiriei si sa solicite rezilierea contractului si evacuarea silita a locatarului.
Locatarul ramane raspunzator de plata chiriei daca abandoneaza bunul inchiriat fara consimtamantul locatorului.
Art. 10. MODIFICAREA SPATIULUI
Locatarul nu va modifica spatiul fara consimtamantul prealabil al locatorului.
Art. 11. GARANTIA IN CAZ DE DETERIORARI
Locatarul va plati ........... locatorului ca garantie in caz de deteriorari, la semnarea acestui contract de inchiriere. La terminarea contractului de inchiriere, locatorul va inspecta spatiul si va decide daca exista deteriorari in afara uzurii normale. Locatarul va fi informat de existenta oricaror astfel de deteriorari si de costul reparatiilor. In termen de .... zile dupa terminarea acestui contract de inchiriere, locatorul va returna locatarului garantia, mai putin costul reparatiilor pentru deteriorarile aduse spatiului.
Art. 12. DISTRUGEREA SPATIULUI
Daca spatiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburari civile, razboi sau alta imprejurare care il fac complet inutilizabil, locatarul va avea dreptul sa inceteze contractul de inchiriere si sa primeasca inapoi o parte din chiria platita dupa .......... zile de la preavizul transmis locatorului, prin care il anunta pe acesta ca intentioneaza sa puna capat contractului de inchiriere potrivit acestei prevederi.
Art. 13. SUBINCHIRIERE
Locatarul nu poate sa cesioneze acest contract de inchiriere altcuiva sau sa subinchirieze spatiul vreunei persoane sau companii.
Art. 14. VANZAREA SPATIULUI
Acest contract de inchiriere ramane valabil daca locatorul vinde sau transfera spatiul in proprietatea altei persoane.
Art. 15. INCALCAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
a) incalcarea de catre locator.
Daca locatorul nu indeplineste oricare dintre obligatiile care ii revin potrivit acestui contract de inchiriere, locatarul trebuie sa il anunte in scris pe locator de neindeplinirea obligatiilor contractuale. Daca locatorul nu isi indeplineste aceste obligatii in termen de ....... zile de la primirea in scris, locatarul poate considera aceasta o incalcare a contractului. Daca locatorul incalca contractul de inchiriere, locatarul poate inceta inchirierea si elibera spatiul. Locatorul trebuie sa returneze prompt locatarului orice chirie platita anticipat si garantia in caz de deteriorari.
b) incalcarea contractului de inchiriere de catre locatar.
Daca locatarul nu plateste chirie sau orice alta suma de bani datorata locatorului, locatorul trebuie sa ii anunte in scris locatarului neplata. Daca locatarul nu plateste locatorului in termen de ....... zile de la primirea notificarii, atunci locatorul poate considera aceasta o incalcare a contractului de inchiriere.
Daca locatarul nu isi indeplineste nici una din celelalte obligatii prevazute in contractul de inchiriere, locatorul poate considera aceasta o incalcare a contractului de inchiriere. Daca locatarul nu isi indeplineste obligatiile in termen de ........ zile de la primirea notificarii, atunci locatorul poate sa considere aceasta o incalcare a contractului de inchiriere.
Daca locatarul incalca contractul de inchiriere, locatorul poate sa puna capat contractului de inchiriere si sa reintre in posesia spatiului. Locatarul va plati locatorului o suma egala cu balanta chiriei pentru restul termenului contractului de inchiriere.
Locatarul va plati, de asemenea, locatorului orice alta suma de bani pe care o datoreaza locatorului.
Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, locatorul si locatarul incheie acest contract de inchiriere la data de .......

Locator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chirias