Model contract de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE 


I. PARTILE CONTRACTANTE: 


1. ......................, domiciliat in .............................................., identificata prin carte identitate seria ....... nr ........., in calitate de LOCATOR, 
si 
2. .............., domiciliat in .............................................., identificata prin carte identitate seria ....... nr ........., in calitate de  LOCATAR. 


II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 


Obiectul prezentului contract il constituie darea de catre LOCATOR si luarea in chirie de LOCATAR a imobilului situat in .................................., constand in ........... camere, cu destinatia de locuinta. 


III. DURATA CONTRACTULUI 


Durata prezentului contract incepe de la data de ...................., pana la data de ..................., cu posibilitati de prelungire. 


IV. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA 


1. Pretul chiriei, respectiv chiria lunara pentru folosirea imobilului este de ...................... RON. 
2. Plata chiriei se va face lunar in numerar, pana la data de ...................... a fiecarei luni pentru luna in curs. 
3. Neplata in termen a chiriei datorate obliga pe LOCATAR la achitarea de penalitati de intarzaiere de .......... pe zi, aplicate asupra sumei datorate, iar LOCATORUL isi rezerva dreptul de a cere rezilierea unilaterala a contractului pe motive de neplata si plata de daune interese in termen de .........  zile de la neplata chiriei precum si evacuarea silita a LOCATARULUI. 


V. OBLIGATIILE LOCATORULUI 


1. Mentinerea starii tehnice bune a imobilului in vederea unei folosinte optime; 
2. Prezentarea actelor de proprietate si asigurarea linistitii folosintei imobilului inchiriat. 


VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI 


1. Sa respecte destinatia imobilului inchiriat, orice schimbare a destinatiei fiind posibila doar cu acordul scris si prealabil al LOCATORULUI; 
2. Sa plateasca chiria cu respectarea dispozitiilor pct. IV; 
3. Sa intretina in buna stare de functionare imobilul inchiriat; 
4. Sa predea spatiul in conditiile initiale prevazute in prezentul contract, la data incetarii rapoartelor contractuale, indiferent de modul in care acestea au incetat; 
5. Toate cheltuielile aferente spatiului inchiriat (apa, gaz, curent, etc..,) vor fi achitate integral de catre LOCATAR. 


VII. REZILIEREA CONTRACTULUI 


Rezilierea contractului se poate face prin acordul partilor sau prin neachitarea la timp a datoriilor de catre LOCATAR catre furnizori sau catre LOCATOR. 


VIII. FORTA MAJORA 


Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din prezentul contract in situatia producerii unor evenimente considerate de Legea Romana cazuri de forta majora. Cazul de forta majora se dovedeste si se comunica celeilalte parti conform Legii. 


IX. ALTE CLAUZE 


1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de parti pe cale amiabila vor fi remise instantelor judecatoresti ale Municipiului .........  sau solutionate de Curtea de Arbitraj a Romaniei ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie; 
2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti; 

Contractul a fost incheiat azi, ...., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 


LOCATOR 
........................