Pevederile contractului de inchiriere

Art. 6 – (1) În sensul prezentei legi, contractul de închiriere care are ca obiect locuinţe se încheie întotdeauna în

formă scrisă şi se înregistrează la organele fiscale teritoriale competente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Contractul de închiriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, fără însă a se limita la acestea:

a) numele locatorului, adresa sa de domiciliu sau sediul social, precum şi, dacă este cazul, cea a împuternicitului său;

b) numele şi datele de identificare ale locatarului, inclusiv adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate;

c) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;

d) suprafaţa locativă, condiţiile, denumirea spaţiilor şi echipamentelor de uz casnic de a căror utilizare exclusivă

beneficiază locatarul şi, dacă este cazul, lista părţilor şi echipamentelor accesorii de uz comun ale clădirii;

e) cuantumul chiriei lunare, regulile de modificare a acestuia şi modul de plată;

f) suma plătită în avans în contul chiriei sau, dacă se prevede, valoarea garanţiei;

 g) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;

 h) data intrării în vigoare şi durata contractului;

 i) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului pe durata derulării acestuia;

 j) conditiile de reziliere a contractului şi de eliberare a locuinţei;

 k) alte clauze convenite între părţi.

(3) La contract se anexează o situaţie a spaţiilor închiriate întocmită de către părţi atât la predarea, cât şi la restituirea

cheilor, precum şi instrucţiunile tehnice de folosire a locuinţei indicându-se condiţiile de exploatare, întreţinere şi

verificare periodică a elementelor interioare de construcţie şi a instalaţiilor tehnice din dotare.

(4) Informaţiile şi acordul privind modalităţile de contractare şi receptare a serviciilor de comunicaţii audio-video –

televiziune, telefonie şi internet – în clădire sunt transmise de locator şi anexate la contractul de închiriere cu ocazia

semnării sau reînnoirii acestuia.

(5) În cursul primei luni de furnizare a căldurii, locatarul poate solicita completarea situaţiei spaţiilor cu o situaţie a

elementelor de încălzire.

(6) Atunci când locuinţa închiriată se află într-un imobil colectiv, locatorul are obligaţia să comunice locatarului

extrase din regulamentul imobilului cu privire la destinaţia clădirii, beneficiul şi utilizarea părţilor individuale şi comune,

cota parte ce revine locuinţei închiriate pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli.

(7) Locatarul, cu acordul scris al locatorului, poate participa şi interveni în cadrul reuniunilor asociaţiei de

proprietari, având drept de vot numai cu împuternicirea locatorului proprietar în aspecte legate de administrarea şi

întreţinerea imobilului.

(8) Atunci când părţile s-au înţeles, printr-o clauză contractuală, în privinţa lucrărilor de îmbunătăţire a locuinţei pe

care le va executa locatorul, contractul de închiriere sau o clauză la acest contract stabileşte majorarea chiriei consecutivă

realizării acestor lucrări, cuantumul majorării şi data intrării în vigoare a acesteia.

(9) Începând cu 1 ianuarie 2010, la încheierea sau reînnoirea contractului de închiriere, se anexează un dosar de

diagnostic tehnic cuprinzând diagnosticul de eficienţă energetică în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005

privind performanţa energetică a clădirilor, furnizat de locator.

(10) Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, ce contravin prezentei reglementări şi care:

a) obligă locatarul să recunoască sau să plătească în avans locatorului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina

locatorului;

 b) prevăd responsabilitatea colectivă a locatarilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi a

instalaţiilor, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune ale locuinţei închiriate;

 c) locatarul se angajează în avans la rambursarea cheltuielilor de reparaţii locative pe baza unei estimări făcute

unilateral de locator;

 d) exonerează locatorul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;

 e) autorizează pe locator să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Art. 7 - (1) În cazul în care, pentru a garanta respectarea obligaţiilor sale locative de către locatar, contractul de

închiriere prevede constituirea unui depozit de garanţie, acesta nu poate fi superior chiriei pe două luni.

(2) Solicitarea garanţiei nu poate fi prevăzută atunci când chiria trebuie plătită în avans pentru o perioadă mai mare

de două luni. În cazul în care locatarul solicită plata lunară a chiriei, ca modalitate de plată, locatorul poate cere

constituirea unei garanţii.

(3) Garanţia trebuie restituită într-un termen de maxim două luni începând de la data încetării contractului de

închiriere şi predării cheilor de către locatar.

(4) Se pot reţine din garanţie echivalentul chiriilor neachitate locatorului şi sumele la care ar putea fi obligat

locatorul să le achite în locul locatarului, cu condiţia ca ele să fie justificate.

(5) Sumele ce pot fi reţinute de locator din depozitul de garanţie pot fi generate de cheltuieli efectuate pentru:

a) serviciile ce se realizează pentru reparaţia sau înlocuirea de obiecte sanitare precum şi lucrările de construcţie ce

cad în sarcina locatarului, în conformitate cu prevederile contractuale; 3

b) serviciile pentru administrarea şi întreţinerea lunară a elementelor de folosinţă comună;

c) alte servicii realizate în folosul locatarului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenţei contractului de

închiriere şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.

(6) Locatorul este obligat să emită un document, care să fie semnat atât de acesta cât şi de locatar, pentru toate

sumele încasate de la locatar, inclusiv pentru cele reţinute din depozitul de garanţie. Documentul va conţine enumerarea

detaliată a sumelor plătite de locatar, diferenţiind cuantumul chiriei, cheltuielile curente, alte cheltuieli. Se justifică

locatarului orice decont, precum şi, dacă este cazul, modul de repartizare între locatari a cheltuielilor comune.